Juventus, Pogba non si opera: Allegri chiede rinforzi